Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

  • από

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 23/08/2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο της έδρας της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, για τα παρακάτω θέματα

1.Υποβολή και Έγκριση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Προσωπικού της «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το Ν.4663/2020 και Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την κατάθεση του στην οικεία Υπηρεσία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

  1. 2. Υποβολή και Έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, Προσάρτημα) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2019 (Από 01/01/2019 Έως 31/12/2019)
  2. 3. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (Από 01/01/2019 Έως 31/12/2019)
  3. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη Διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2019 (Από 01/01/2019 Έως 31/12/2019). 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την επόμενη εταιρική χρήση 01/01/202031/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής τους. Μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από μέτοχο, που έχει επίσης δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, και έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα με πρωτότυπη εξουσιοδότηση, της οποίας έγινε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια ή δημοτική αρχή και η οποία πρέπει να κατατεθεί στο λογιστήριο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα είναι διαθέσιμες στο λογιστήριο του ΚΤΕΛ 10 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση

Επί μη υπάρξεως απαρτίας, αυτή θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα την 30/08/2020 χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση

Καστοριά 27/07/2020